Aktuálně vystavujeme:
Legionáři z Bohdalic a okolí

Ženy v 1. československém armádním sboru
Kurzy a kroužky:
Kroužky keramiky
pondělí od 13.30
středa od 14.25
Jiná sdělení:

Otevírací doba:

červen - září každou sobotu
od 14. do 17.hod.

Možné navštívit i v jiný čas
a to po telefonické domluvě
s p. Martinkovou: 721 409 081.

Kontakt:

Bohdalice 118, 683 41

Telefon: 721 409 081
E-mail: muzeum.tem@email.cz

Otevření školy na zámku

záznam z Pamětní knihy Bohdalic

„Budova zámku po přání MNV měla se státi školou. Už koncem května podána ONV i ZNV žádost za zřízení měšťanské školy újezdní v zámecké budově v Bohdalicích. Zatím 21.6.1945 vyšel výnos o konfiskaci německého majetku. Ale úřady byly ještě špatně umístěny a nedosti obsazeny, a tak zůstala žádost i ve Vyškově i v Brně založena. Po upomínkách předsedy MNV Karla Langa počalo jednání a ONV z Vyškova vyslal komisi k shlédnutí zámku. Budova uznána za vhodnou při poměrně menších přestavbách vnitřních a zlepšeném osvětlení.

Pro měšťanskou školu upraveny v 1. patře čtyři učebny, tři kabinety, ředitelna, sborovna a výstavní sál jako aula (zatím používána i jako tělocvična). Protože též budova obecní školy nevyhovovala, hlavně že byla stará a provlhlá, dostala v zámku i obecná škola jednotřídní učebnu a dva kabinety v průčelí zámku směrem k dolnímu dvoru 1. patra.

Veškeré práce mimo řemeslných provedli zdejší občané zdarma a odpracovali …… hodin (počet hodin nebyl doplněn). Potahy poskytli rovněž zdarma rolníci zdejší Kozlanští, Málkovští a Manerovští hlavně na odvoz rumiště a dovoz písku. Po nejnutnějším přebudování přišla zmíněná komise po druhé a účastnila se též slavnostního otevření měšťanské školy.

Stalo se tak 30. září 1945 v neděli.

Ráno byla mše sv. za národní mučedníky, pak místní farář Fr. Gebauer, provázen administrátorem z Kučerova Ladislavem Pavlicou a bohoslovcem Vladimírem Pytelou z Manerova a za účasti věřících vykonal svěcení školy, do níž zavěšeny též sv. kříže do jednotlivých učíren. Z balkonu pak v promluvě zmínil se o dosavadním použití budovy, o zákonném jejím přejití v majetek obce a významu jejího posvěcení. Odpoledne pak o 2.hod. vyšel s hudbou průvod občanstva, mládež v národních krojích a na zdobených vozech od Švarcových k nové škole. Tam za MNV promluvil předseda K.Lang a za okresní NV p. Vojtěch Celý. Přítomni byli jako účinní pomocníci pp. Rud. Novák, zástupce předsedy ONV Norb. Černý, zem. šk. inspektor a Dr. Jar. Ryšavý, předseda zemské péče o mládež a učitelstvo celého okolí.

Mimo malebný tanec krojované mládeže před zámkem předvedly nejmenší dítky z mateřské školky roztomilé hry a tanečky. Též mateřská školka má v přízemí svůj útulek. Všechny proslovy děly se z balkonu a přednes žáků, i maličkých a tance byly na trávníku před ním.

Pro ředitele byl upraven, pokud bylo možno, pěkný v přízemí byt a další pro 2 svobodné učitele byty o 1 světnici.

S vyučování se počalo 1.10.1945.

Prvním ředitelem, kterému připadl velký úkol vše potřebné opatřit a upravit byl jmenován p. Jos. Dvořáček, zkušený učitel zvl. počtů z Bučovic. Jako učitelky při nedostatku mužských sil zde působily sl. Anna Motalová z Mor. Prus a Marta Palíšková z Vážan. Během roku je vystřídali páni Michalík a Kostiha, později paní Františka Tobolková z Bohdalic. První rok vadil mimo jiné nedostatek učebnic a mezery ve vědomostech zaviněné válečnými poměry. Obec pak měla po celý rok potíže se zřízením újezdů a veliká vydání přestaveb a potřeb pro školu nemohla být zákonitě rozložena na přiškolené obce: Kozlany, Málkovice, Manerov, Kučerov a Hlubočany“.

Text byl minimálně upravován, originální záznam z kroniky je uveden v uvozovkách. Tehdejším kronikářem byl bohdalický farář František Gebauer.

přepsala Dagmar Martinková